ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება(ფქოდ)

პროგნოზი

ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება(COPD) ცვალებადი მიმდინარეობისა და ვარიაბელური პროგნოზის მქონე დაავადებაა. მისი პროგნოზი დამოკიდებულია რამოდენიმე ფაქტორზე, მათ შორის გენეტიკურ განწყობაზე, გარემო ფაქტორთა ექსპოზიციაზე, კომორბიდულ ფონზე და შედარებით ნაკლები ხარისხით - დაავადების გართულებებზეც.

მიუხედავად იმისა, რომ ფქოდ-ისა და სუნთქვის უკმარისობის მქონე პაციენტებში ხანმოკლე გადარჩენადობა ეფუძნება მწვავე ავადმყოფობის საერთო სიმძიმეს, ხანგრძლივ გადარჩენადობაზე, პირველ რიგში, ზემოქმედებს ფქოდ-ის სიმძიმე და თანმხლები მდგომარეობების არასებობა. ტრადიციულად, პროგნოზი ეყრდნობა FEV1 მაჩვენებელს, რომელიც ფილტვის ფუნქციური ტესტირების ნაწილია. მეტა-რეგრესული ანალიზით გამოვლინდა მნიშვნელოვანი კორელაცია მომატებულ FEV1-სა და ფქოდის გამწვავების რისკის დაქვეითებას შორის.[174]

FEV1-თან ერთად პროგნოზის განმაპირობებელია წონია (ძალიან დაბალი წონა უარყოფითი პროგნოზული ფაქტორია[175]), 6 წუთში გავლილი მანძილი და ფიზიკურ დატვირთვაზე გამოხატული სუნთვის უკმარისობის ხარისხი. აღნიშნული ფაქტორები, ასევე ცნობილი, როგორც სხეულის მასის ინდექსი, ჰაერის ნაკადის ობსტრუქცია, დისპნოე და ფიზიკური დატვირთვის ინდექსი (BODE), შეგვიძლია გამოვიყენოთ 1, 2 და 4-წლიანი გადარჩენადობის პროგნოზის განსაზღვრისთვის.[176] ერთმა კვლევამ აჩვენა, რომ პლაზმის პრო-ადრენომედულინის კონცეტრაციას და BODE ინდექსს ერთად უკეთესი პროგნოზული პოტენციალი აქვს, ვიდრე BODE იდექსს ცალკე.[177] ადრენომედულინის, არგინინის ვაზოპრესინის, წინაგულის ნატრიურეზული პეპტიდისა და C-რეაქტიული ცილის მატება[178] დაკავშირებულია სიკვდილის მომატებულ რისკთან სტაბილური ფქოდ-ის მქონე პაციენტებში.[179] დიდი ბრიტანეთის გაიდლაინებში არ არის რეკომენდებული სხეულის მასის ინდექსის, სასუნთქი გზების ობსტრუქციის, დისპნოეს და ფიზიკური დატვირთვის ინდექსის (BODE ინდექსი) გამოყენება პროგნოზის შესაფასებლად.[3]

უკანასკნელ პერიოდში, ფქოდ-ის მიმდინარეობის პროგნოზის დასადგენად, მეტი ყურადღება ეთმობა თანმხლებ დაავადებებს და გამწვავებებს წარსულში. ფქოდ-დიაგნოსტირებულ პაიენტებთან პრგნოზის დასადგენად CODEX ინდექსი (თანმხლები დაავადებები, ობსტრუქცია, დისპნოე და მძიმე გამწვავებები წარსულში) მიიჩნევა უპირატესად BODE ინდექსთან შედარებით.[180] ფქოდ-ის დროს ცუდი პროგნოზულ მარკერებია დაავადების ხშირი გამწვავება და სუნთქვის უკმარისობის მიზეზით მრავალჯერადი ინტუბაცია/ინვაზიური მექანიკური ვენტილაცია.[181]

ფქოდის დროს სხვადასხვა თერაპიულ საშუალებებს შორის გადარჩენადობის გაუმჯობესებაზე მხოლოდ ორი ფაქტორი მოქმედებს: მოწევის შეწყვეტა და ხელოვნური ჟანგბადით მომარაგება.

[ BODE ინდექსი ფქოდ გადარჩენადობის პროგნოზირებისთვის ]

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას