ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება(ფქოდ)

განხილვები პაციენტთან

ყველა პაციენტს უნა ჩაუტარდეს სწავლება დაავადების მიმდინარეობის, გამწვავების და დეკომპენსაციის სიმპტომების შესახებ. მათი მოლოდინი დაავადების მიმდინარეობის, მკურნალობის და პროგნოზის შესახებ რეალისტური უნდა იყოს. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ არ არსებობს მედიკამენტი, რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ფილტვის ფუნქციური რეგრესი ხანგრძლივ პერსპექტივაში და რომ ფარმაკოთერაპიის მიზანს წარმოადგენს სიმპტომების კონტროლი და გართულებების პრევენცია.

Cochrane-ის ერთი მიმოხილვის თანახმად, პაციენტის თვითაქტივობები, მაგ. სამოქმედო გეგმის ქონა ფქოდ-ის გამწვავებებისათვის, დაკავშირებულია სიცოცხლის ხარისხის გაუმჯობესებასთან და ჰოსპიტალიზაცის ნაკლებ სიხშირესთან რესპირატორული პრობლემების გამო. ექსპლორაციული ანალიზით გამოირკვა, რომ რესპირატორული სიკვდილობის სიხშირე მცირედ უფრო მაღალია დამოუკიდებელი მართვის დროს, ვიდრე სტანდარტულ შემთხვევაში, თუმცა საერთო სიკვდილობის მატება არ აღინიშნა.[108] თვითმართვის გეგმა უნდა შეიცავდეს პერსონალიზებულ რეკომენდაციებს შემდგომ მოვლენებზე: სუნთვის უკმარისობა და სტრესის მართვის ტექნიკა, ენერგიის დაზოგვა, დამამძიმებელი ფაქტორების თავიდან არიდება, სიმპტომების მონიტორინგი, გაუარესებადი სიმპტომების მართვა და გამწვავების შემთხვევაში საკონტაქტო ინფორმაციის გამოყენება.[1]

პაციენტების თვითმართვაში დახმარების გაწევა უნდა ეხებოდეს ფსიქოსოციალურ პრობლემებსა და პაციენტების პირად რწმენას ფქოდ-ის და მისი მართვის შესახებ. ბევრი პაციენტი აღნიშნავს, რომ დაკარგა და შეიზღუდა მათი ცხოვრების წესი და სოციალური ურთიერთობები ფქოდ– ს დიაგნოზის შემდეგ. შფოთვის, დეპრესიისა და ბრაზის სიმპტომები ხშირია.[110] სისტემური მიმოხილვის შედეგად, ცნობიერების ამაღლებასთან და ჩაურევლობასთან შედარებით, ქცევით თერაპიაზე დაფუძნებულმა ფსიქოლოგიურმა მკურნალობამ მცირე სარგებელი აჩვენა დეპრესიის სიმპტომების შემსუბუქების კუთხით, თუმცა, მტკიცებულებების შეზღუდვას წარმოადგენდა ჰეტეროგენურობა კვლევებს შორის და ორმაგი ბრმა დიზაინის გამართვა.[111]

ერთი რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევით აღმოჩნდა, რომ ტელეფონით დახმარება და ქცევითი ცვლილებების ხარდაჭერა მსუბუქი ფქოდ-ის დროს პირველად ჯანდაცვაში იწვევს დამოუკიდებელი აქტივობების გაუმჯობესებას, მაგრამ სიცოცხლის ხარისხზე გავლენა არ აქვს.[112] მეტა-ანალიზით გამოვლინდა, რომ ჯანმრთელობის შესახებ სწავლება, რომელიც მოიცავდა მიზნების დასახვას, სამოტივაციო ინტერვიუებსა და ფქოდ-თან დაკავშირებულ ცნობიერების ამაღლებას, მნიშვნელოვნად აუმჯობესებდა სიცოცხლის ხარისხს და ამცირებდა ფქოდ-ის გამწვავების მიზეზით ჰოსპიტალიზაციის სიხშირეს, თუმცა არ აქვეითებდა ნებისმიერი მიზეზით ჰოსპიტალიზაციის რაოდენობას.[113]

პაციენტები უნდა დარჩნენ რაც შეიძლება აქტიურები და შეინარჩუნონ ჯანმრთელობა. აუცილებელია აქტიური და პასიური მოწევის შეწყვეტა და ტოქსიკური კვამლით ექსპოზირების თავიდან არიდება.


სამოტივაციო ინტერვიუების მიმოხილვასამოტივაციო ინტერვიუების მიმოხილვა

სამოტივაციო ინტერვიუ: მოწევის შეწყვეტა ნაწილი 1სამოტივაციო ინტერვიუ: მოწევის შეწყვეტა ნაწილი 1

სამოტივაციო ინტერვიუ: მოწევის შეწყვეტა ნაწილი 2სამოტივაციო ინტერვიუ: მოწევის შეწყვეტა ნაწილი 2

საჭიროა რეგულარული, "დისპანსერული" სამედიცინო შემოწმება მკურნალობის ოპტიმიზაციისთვის. სიმპტომების ყველა სახის გაუარესების დროს ნაჩვენებია გადაუდებელი სამედიცინო შემოწმება. პაციენტებს, რომელნიც იმყოფებიან მუდმივ ოქსიგენოთერაპიაზე, მოგზაურობის დროს შეიძლება დასჭირდეთ ჟანგბადის გაზრდილი რაოდენობა.

ფიზიკური აქტივობა რეკომენდებულია ფქოდ-ის მქონე თითოეული პაციენტისთვის და საჭიროა მათი წახალისება ფიზიკური აქტივობის შესანარჩუნებლად.[1] ერთი სისტემური მიმოხილვისა და რანდომიზებული კონტროლირებადი კვლევების მეტა-ანალიზის თანახმად, ვარჯიშით შესაძლებელია ფქოდ-ის დროს ფიზიკური აქტივობის გაუმჯობესება, ხოლო ვარჯიშის კონსულტაციებით კიდევ უფრო ეფექტურია შედეგი.[121] სხვა სისტემური მიმოხილვის და მეტა-ანალიზის მიხედვით,ქვემო კიდურბის კუნთებისათვის სუნთქვითი და ძალისმიერი ვარჯიშის კომბინაცია უფრო ეფექტურია, ვიდრე - მხოლოდ სუნთქვითი ვარჯიშებ, თუმცა, ამ ორ ჯგუფს შორის არ გამოვლენილა მნიშვნელოვანი განსხვავება სიცოცხლის ხარისხის, სიარულით დაფარული მანძილის ან ფიზიკური დატვირთვის შესაძლებლობის კუთხით.[189] კოქრენის მიმოხილვის თანახმად, ფიზიკური აქტივობის შესახებ კონსულტაციის, ვარჯიშის და ფქოდ-ის ფარმაკოლოგიური მართვის შედეგად უმჯობესდება ფიზიკური აქტივობა; თუმცა, მტკიცებულება მწირია. ავტორების კომენტარის თანახმად, ხარისხის შეფასება რთული იყო მეთოდოლოგიური დეტალების სიმწირის გამო. ჩარევები სხვადასხვაგვარია და, როგორც წესი, ერთეული კვლევებით ფასდება.[123] ფიზიკური აქტივობის გასაუმჯობესებლად ჩარევის ოპტიმალური დრო, ხანგრძლივობა და მოდელი ჯერ კიდევ გაურკვეველია. მეტა-ანალიზების თანახმად, იოგა და ქიგონგი აუმჯობესებს ვარჯიშის შესაძლებლობას და ფილტვის ფუნქციას ფქოდ-ის მქონე პაციენტებში.[124][125]

საინჰალაციო თერაპიაზე მყოფ პაციენტებს უნდა მიეცეთ ინსტრუქციები საინჰალაციო მოწყობილობის ტექნიკის შესახებ. პაციენტთა უმრავლესობა ინჰალატორის გამოყენებისას სულ მცირე ერთ შეცდომას უშვებს, ხოლო ინჰალატორის არასწორი გამოყენება დაკავშირებულია დაავადების არასასურველი კონტროლის ხარისხთან.[114][115] ინჰალატორის არასწორი გამოყენება უფრო ხშირია როცა პაციენტი იყენებს სხვადასხვა მოწყობილობას ან არასდროს უსწავლებიათ ინჰალატორის მოხმარება.[116] კლინიცისტის მიერ ინჰალატორის მოხმარების ჩვენება, მოწყობილობის შერჩევა და გადახედვა აუმჯობესებს ინჰალატორის მოხმარების ტექნიკას.[117] ინჰალატორის სწორად მოხმარების დემონსტრირება საჩვენებელი მოწყობილობით შეიძლება ყველაზე ეფექტური იყოს ≥65 წლის პაციენტებში.[118] პაციენტებს უნდა უთხრათ მოიტანონ ინჰალატორები კლინიკაში, რათა შეაფასოთ რამდენად სწორად იყენებენ.[1] ფარმაცევტის მიერ ჩატარებული ინტერვენციები და ტრენინგი ეხმარება ფქოდ-ის მქონე პაციენტს ინჰალატორის გამოყენებაში.[119][120]


მეტრირებული დოზის ინჰალატორიმეტრირებული დოზის ინჰალატორი

მეტრირებული დოზის ინჰალატორი და სპეისერიმეტრირებული დოზის ინჰალატორი და სპეისერი

მშრალი ფხვნილის ინჰალატორებიმშრალი ფხვნილის ინჰალატორები

ნაზი აეროზოლის ინჰალატორინაზი აეროზოლის ინჰალატორი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას