ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადება(ფქოდ)

კრიტერიუმები

ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების გლობალური ინიციატივის კრიტერიუმები[1]

ჰაერის ნაკადის შეზღუდვის სიმძიმის მიხედვით COPD-ის კლასიფიკაცია:

ფილტვის ფუნქციური ტესტებით, პოსტ-ბრონქოდილატატორული FEV1/FVC მაჩვენებელი <0.70 ხშირად მიიჩნევა ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების სადიაგნოსტიკო კრიტერიუმად. ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების გლობალური ინიციატივის (GOLD) სისტემა ჰაერის ნაკადის შეზღუდვას ყოფს სტადიებად. თუ პაციენტის FEV1/FVC <0.70:

  • GOLD 1 - მსუბუქი: FEV1 ≥ 80% (პროგნოზული)

  • GOLD 2 - საშუალო: 50% ≤ FEV1 < 80% (პროგნოზული)

  • GOLD 3 - მძიმე: 30% ≤ FEV1 < 50% (პროგნოზული)

  • GOLD 4 - ძალიან მძიმე: FEV1 <30% (პროგნოზული).

GOLD გაიდლაინი იყენებს ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების შეფასების ერთობლივ მეთოდს, რათა დააჯგუფოს პაციენტები დაავადების სიმპტომებისა და გამწვავებების ანამნეზის მიხედვით. სიმპტომთა შეფასებისას გამოიყენება ბრიტანეთის მოდიფიცირებული სამედიცინო კვლევითი საბჭოს (mMRC) ან ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადების (COPD) შეფასების გრადაცია. აღნიშნულის ნახვა შესაძლებელია გლობალური ინიციატივა ფქოდისთვის (GOLD) გაიდლაინებში.[1] ფქოდ-ის გლობალური ინიციატივის გაფრთხილების თანახმად, მხოლოდ მოდიფიცირებული სამედიცინო კვლევითი საბჭოს შეფასების შკალა არ უნდა გამოიყენებოდეს პაციენტების შესაფასებლად, ვინაიდან ფქოდ-ის სიმპტომები არ შემოიფარგლება დისპნოეთი. შესაბამისად, უპირატესია ფქოდ-ის შეფასების ტესტის შკალა. მიუხედავად ამისა, ფქოდ-ის გლობალური ინიციატივის მიხედვით, მოდიფიცირებული სამედიცინო კვლევითი საბჭოს შეფასების შკალის გამოყენება ფართოდ არის გავრცელებული, ამიტომ მის შკალაზე ≥2 ხარისხის დაფიქსირება კვლავ შედის შედის შეფასესბის კრიტერიუემბში "სუნთქვის უფრო ძლიერი უკმარისობის" მქონე პაციენტების დასადგენად.[1]

  • A ჯგუფი: დაბალი რისკი (0-1 გამწვავება წელიწადში, არ საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას) და ნაკლები სიმპტომები (mMRC 0-1 ან CAT <10)

  • B ჯგუფი: დაბალი რისკი (0-1 გამწვავება წელიწადში, არ საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას) და მეტი სიმპტომი (mMRC≥ 2 ან CAT≥ 10)

  • C ჯგუფი: მაღალი რისკი (≥ 2 გამწვავება წელიწადში, ან ერთი ან მეტი გამწვავება საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას) და ნაკლები სიმპტომები (mMRC 0-1 ან CAT <10)

  • D ჯგუფი: მაღალი რისკი (≥2 გამწვავება წელიწადში, ან ერთი ან მეტი გამწვავება საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას) და მეტი სიმპტომი (mMRC≥ 2 ან CAT≥ 10).

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას