მონიტორინგი

დაავადების სიმძიმის მიხედვით ფქოდ-ით დაავადებული პაციენტები რეგულარულად უნდა შეფასდნენ. მსუბუქი სტაბილური ფქოდ-ის მქონე პაციენტების შემოწმება უნდა მიმდინარეობდეს 6-თვიანი ინტერვალებით, ხოლო მძიმე ხშირი გამწვავებების შემთხვევაში და უკანასკნელ პერიოდში ჰოსპიტალიზაციის დროს შემოწმება 2 კვირიდან 1 თვემდე ინტერვალებით უნდა განხორციელდეს. შემდგომი მეთვალყურეობის ვიზიტების ფარგლებში საჭიროა პაციენტების შეფასება, რათა განისაზღვროს "დამყოლობა" თერაპიული რეჟიმის მიმართ, შემოწმდეს რეაგირება თერაპიისადმი და შეფასდეს დაავადების პროგრესირება. ასევე საჭიროა განისაზღვროს დისპნოეს ხარისხი როგორც მოსვენებულ მდგომარეობაში, ასევე ფიზიკური დატვირთვის დროს. აგრეთვე აუცილებელია გამწვავებების რაოდენობის ცოდნა. სიმპტომების შესაფასებლად შესაძლებელია კითხვარების გამოყენება, მაგ. როგორიცაა ფქოდ-ის შეფასების ტესტი (CAT). მათი პოვნა შესაძლებელია GOLD გაიდლაინში.[1] საჭიროა შეფასდეს მოწევის სტატუსი და კვამლთან ექსპოზიციის დონე თითოეული ვიზიტის დროს, შემდგომ კი განხორციელდეს ინფორმაციის შესაბამისი ქმედებები.[1]

ფილტვის ფუნქციური ტესტების მონიტორინგი საჭიროა სულ მცირე 3 წელიწადში ერთხელ, რათა შეფასდეს თერაპიის ზეგავლენა პაციენტზე და მედიკამენტური რეჟიმის შესაძლო შეცვლის საჭიროება. იმ შემთხვევაში, თუ პაციენტს მნიშვნელოვნად შეეცვალა მედიკამენტური რეჟიმი ან იგი იტარებს მკურნალობას სისტემური კორტიკოსტეროიდებით, ფილტვის ფუნქციური ტესტების მონიტორინგი უფრო ხშირად უნდა ჩატარდეს. GOLD გაიდლაინის რეკომენდაციით, FEV1-ის განსაზღვრა სპირომეტრიით საჭიროა სულ მცირე ერთხელ წელიწადში, რათა იდენტიფიცირდნენ პაციენტები, რომელთა მაჩვენებლები სწრაფად უარესდება.[1] უნდა კონტროლდებოდეს ჟანგბადით გაჯერება და პაციენტი პერიოდულად ფადსებოდეს ჟანგბადის საჭიროების განასასაზღვრად. მონიტორინგი სჭიროა ადრეული და შორეული გართულებების შესაფასებლადაც. წონა, ნუტრიციოლოგიური მონაცემები და ფიზიკური აქივობის ხარისხი, ასევე უნდა შეფასდეს რეგულარულად. კახექსია და ფიზიკური აქტიობის შემცირება დაავადების პროგრესირებისათვის ცუდი პროგნოზული ინდიკატორია.

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს წესებს