Hướng dẫn quốc tế

Châu Phi

Xuất bản bởi:South African Thoracic Society

Xuất bản lần cuối:2008

Châu Âu

Xuất bản bởi:Public Health England

Xuất bản lần cuối:2018

Xuất bản bởi:Health Service Executive, Ireland

Xuất bản lần cuối:2017

Xuất bản bởi:National Institute for Health and Care Excellence

Xuất bản lần cuối:2009

Xuất bản bởi:National Institute for Health and Care Excellence

Xuất bản lần cuối:2008

Phần còn lại của thế giới

Xuất bản bởi:World Health Organization

Xuất bản lần cuối:2018

Bắc Mỹ

Xuất bản bởi:American Academy of Pediatrics

Xuất bản lần cuối:2018

Xuất bản bởi:Centers for Disease Control and Prevention

Xuất bản lần cuối:2018

Xuất bản bởi:Centers for Disease Control and Prevention

Xuất bản lần cuối:2018

Xuất bản bởi:Centers for Disease Control and Prevention

Xuất bản lần cuối:2018

Xuất bản bởi:Centers for Disease Control and Prevention

Xuất bản lần cuối:2018

Xuất bản bởi:Centers for Disease Control and Prevention

Xuất bản lần cuối:2018

Xuất bản bởi:Government of Canada

Xuất bản lần cuối:2018

Xuất bản bởi:Infectious Diseases Society of America; American Society for Microbiology

Xuất bản lần cuối:2018

Xuất bản bởi:Centers for Disease Control and Prevention

Xuất bản lần cuối:2018

Xuất bản bởi:Centers for Disease Control and Prevention

Xuất bản lần cuối:2018

Xuất bản bởi:Centers for Disease Control and Prevention

Xuất bản lần cuối:2017

Xuất bản bởi:Centers for Disease Control and Prevention

Xuất bản lần cuối:2016

Xuất bản bởi:Centers for Disease Control and Prevention

Xuất bản lần cuối:2011

Xuất bản bởi:American College of Occupational and Environmental Medicine

Xuất bản lần cuối:2010

Xuất bản bởi:Infectious Diseases Society of America

Xuất bản lần cuối:2009

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi