Прогноз

Обстеження пацієнта буде неповним без первинного та періодичного оцінювання коротко- та довготермінового прогнозу. Але вірогідність виживання можна достеменно визначити тільки в популяції, а не в окремих пацієнтів. Численні фактори використовують як прогностичні чинники, зокрема демографічні показники (вік, стать, раса), симптоми (за класифікацією Нью-Йоркської асоціації серця [NYHA]), супутні захворювання (артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, кахексія, анемія або порушення функції нирок і печінки), та об’єктивні клінічні параметри (наприклад, фракція викиду, розмір лівого шлуночка, об’єм, маса і його форма, толерантність до фізичного навантаження, сироваткові рівні натрію, норадерналіну [норепінефрину], реніну, натрійуретичного пептиду типу В, сечової кислоти, ангіотензину-ІІ, альдостерону, фактора некрозу пухлин-альфа, ендотеліну). Мультиваріантний аналіз цих змінних допоміг ідентифікувати найбільш істотні прогностичні фактори виживання, на основі чого було розроблено і затверджено прогностичні моделі.[210][211][212][213][214][215][216][217] Однак всі існуючі моделі передбачення ризику смерті або потреби в терміновій трансплантації мають риси, які можуть обмежувати їхнє застосування. Гемоглобін А1с був виявлений як незалежний фактор ризику прогресування для серцево-судинної смерті, госпіталізації та смертності, навіть в недіабетичних пацієнтів.[218]

Найбільш комплексна прогностична модель - Seattle Heart Failure Model. The Seattle Heart Failure Model external link opens in a new window Ця модель була імплементована як інтерактивна програма, яка використовувала шкалу Seattle Heart Failure Score для визначення середньої, 1-, 2-, та 5-річної виживаності та ефектів від додавання препаратів та/або пристроїв кожному окремому пацієнту.[212]

Попри стандартне медичне лікування рівень виживання пацієнтів на останній стадії серцевої недостатності є низьким.

Незважаючи на оптимальне лікування, що передбачає і серцеву ресинхронізаційну терапію, тільки 65% пацієнтів із 4 класом за NYHA доживають до наступного обстеження в середньому через 17 місяців.[219]

5-річний рівень виживання пацієнтів із серцевою недостатністю на стадії D становить всього 20%.[220]

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності