Дослідження

Першочергові дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Дає змогу точно визначити систолічну і діастолічну функцію обох шлуночків. У разі систолічної серцевої недостатності ехокардіографія зазвичай виявляє дилатацію лівого та/або правого шлуночка з низькою фракцією викиду. За чистої діастолічної серцевої недостатності фракція викиду лівого шлуночка (ФВЛШ) збережена, але є ознаки гіпертрофії лівого шлуночка (ГЛШ) та порушення діастолічного наповнення при доплерографії. Ехокардіографія допомагає також ідентифікувати ураження клапанів і перикарду або виявити ознаки ішемічної хвороби серця (вогнищеві порушення рухливості/товщини стінок серця). Її варто проводити кожному пацієнту із симптомами серцевої недостатності.

Результат

систолічна серцева недостатність: порушення функції і дилатація лівого та/або правого шлуночка з низькою фракцією викиду; діастолічна серцева недостатність: ФВЛШ збережена, але наявні ГЛШ і порушення діастолічного наповнення

Дослідження
Результат
Дослідження

Тривалість QRS більше 120мс повинна завжди піднімати питання про шлуночкову диссинхронію.

Результат

ознаки ішемічної хвороби серця, гіпертрофії лівого шлуночка чи збільшення передсердь; можуть бути порушення провідності й атипова тривалість QRS

Дослідження
Результат
Дослідження

Може показувати посилений судинний малюнок (судинний перерозподіл, лінії Керлі типу В), кардіомегалію (підвищене кардіоторакальне співвідношення), або плевральний випіт (зазвичай, правосторонній, або часто - двосторонній).

Результат

відхилення від норми

Дослідження
Результат
Дослідження

Підвищений рівень BNP в плазмі спостерігається на фоні зниження фракції викиду лівого шлуночка,[74] гіпертрофії лівого шлуночка, збільшення тиску наповнення лівого шлуночка, а також гострого інфаркту міокарду й ішемії, хоча він може підвищуватися і за інших умов, зокрема в разі ТЕЛА та хронічного обструктивного захворювання легень.[74][75][76] Вони чутливі до інших біологічних факторів, зокрема віку, статі, ваги та функції нирок. Підвищені рівні підтверджують діагноз порушення вентрикулярної функції або вказують на гемодинамічні причини симптоматичної серцевої недостатності.[77][78][79] Низький рівень BNP плазми (<100 нг/л або <100 пг/мл) може швидко виключити декомпенсацію серцевої недостатності та вказати на легеневі причини. Високий рівень BNP плазми (>400 нг/л або >400 пг/мл) вказує на діагноз порушення функції шлуночків (на серцеву недостатність). Проміжні значення (100–400 нг/л або 100–400 пг/мл) потрапляють у так звану «сіру зону» та мають спонукати до пошуків потенційних позасерцевих причин задишки: як-от ХОЗЛ. Визначення біомаркерів натрійуретичного пептиду серед пацієнтів із задишкою інформативне для підтвердження діагнозу або виключення серцевої недостатності. Проте підвищений рівень натрійуретичних пептидів у плазмі може спостерігатися на фоні різноманітних серцевих і позасерцевих причин; тож клінічне судження необхідне.[73]

Дослідження із цим діагностичним маркером дозволяють припустити, що його використання може знизити як час до виписки пацієнта із лікарні, так і вартість його лікування.[80][81][82] Рівень BNP менш інтенсивно підвищується в разі серцевої недостатності із збереженою фракцією викиду, ніж у разі серцевої недостатності із низькою ФВ, та є нижчим у пацієнтів із надмірною масою тіла.[83] Рівні ВНП можуть бути виразно збільшенні у жінок та в людей віком понад 60 років, які не мають серцевої недостатності, тому слід з обережністю інтерпретувати рівні ВНП у таких індивідів.[64][84][85]

Результат

підвищені показники

Дослідження
Результат
Дослідження

Анемія і лімфоцитоз є сильними факторами ризику і негативними прогностичними маркерами.

Результат

лабораторний аналіз може прояснити важливі етіології серцевої недостатності, наявність порушень або станів, які призводять до посилення серцевої недостатності; лабораторні аналізи можуть вказати на важливі модулятори терапії

Дослідження
Результат
Дослідження

Аналіз на основні електроліти повинен бути проведеним у всіх пацієнтів.

Результат

знижений натрій (зазвичай <135 ммоль/л), порушення концентрації калію

Дослідження
Результат
Дослідження

Віддзеркалює тканинну перфузію, рідинний статус, виключає захворювання нирок.

Результат

від норми до збільшеного

Дослідження
Результат
Дослідження

Скринінг цукрового діабету як супутнього захворювання. Наявність цукрового діабету збільшує ризик розвитку серцевої недостатності в 3–5 разів.[13][14][15][17][18][19]

Результат

підвищений в разі діабету

Дослідження
Результат
Дослідження

Відображають застій у черевній порожнині.

Результат

від норми до збільшеного

Дослідження
Результат
Дослідження

Скринінг щодо гіпо- або гіпертиреоїдизму. Обидва стани можуть бути первинною причиною серцевої недостатності.

Результат

первинний гіпотиреоз: підвищений рівень ТТГ, знижений рівень вільного тироксину (ВТ4); гіпертиреоз: знижений рівень ТТГ, підвищений рівень вільного трийодтироніну, підвищений рівень вільного Т4

Дослідження
Результат
Дослідження

Скринінг на дисліпопротеїнемії/метаболічний синдром.

Результат

збільшені при дисліпідемії, знижені в термінальній стадії серцевої недостатності, особливо за наявності серцевої кахексії.

Дослідження
Результат
Дослідження

Для дослідження кардіоміопатії: кардіоміопатія/гемохроматоз унаслідок перевантаження залізом.

Результат

підвищений рівень (норма – 22–449 пмоль/л [10–200 нг/мл])

Дослідження
Результат
Дослідження

Для дослідження кардіоміопатії: кардіоміопатія/гемохроматоз унаслідок перевантаження залізом.

Результат

підвищений рівень насичення трансферину; повне або майже повне насичення трансферином (нормальний рівень насичення трансферину – 22–46%)

Допоміжні дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Забезпечує об'єктивну оцінку функціонального ліміту фізичних навантажень та гемодинамічної відповіді на фізнавантаження. Тест призначають при підозрі на аритмії, що провокуються фізичними вправами, або ішемії. Слід проводити із обережністю, якщо є велика вірогідність аортального стенозу або гіпертрофічної обструктивної кардіоміопатії.

Результат

зазвичай знижена здатність до фізичних навантажень у разі ідіопатичної дилятаційної кардіоміопатії; знижена здатність до фізичних навантажень і ознаки порушення перфузії міокарда за ішемічної кардіоміопатії; однак функціональна здатність може бути повністю збережена у пацієнтів із низькою систолічною функцією лівого шлуночка

Дослідження
Результат
Дослідження

Надає найбільш об'єктивну оцінку функціонального статусу пацієнта.

Результат

знижений рівень VO₂ max

Дослідження
Результат
Дослідження

Пацієнти із серцевою недостатністю, які не можуть пройти більше 300 м за 6 хвилин мають, по суті, більший щорічний ризик смерті, ніж ті, які можуть пройти 450 м та більше.

Результат

є альтернативою кардіореспіраторного навантажувального тесту, може давати об’єктивну оцінку функціонального стану пацієнта

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначається пацієнтам, стійким до стандартної терапії, медикаментозне лікування в яких не досягло ослаблення симптомів, перед призначенням інотропної або інодилятаторної терапії в/в, та в кандидатів на пересадку серця.

Результат

забезпечує об'єктивну оцінку гемодинаміки: тиск наповнення лівого шлуночка, пряме вимірювання серцевого викиду, легеневий та системний загальний опір.

Дослідження
Результат
Дослідження

Призначають у разі гострого міокардиту (гігантоклітинного або еозинофільного) або в разі підозри на первинні інфільтративні захворювання серця (амілоїдоз, активна фаза саркоїдозу серця).

Результат

рідко необхідна для встановлення етіології серцевої недостатності; забезпечує остаточний патоморфологічний доказ кардіальної або системної хвороби

Дослідження
Результат
Дослідження

Більшість пацієнтів із кардіоміопатією внаслідок ВІЛ не проявляють симптомів серцевої недостатності, допоки видимі інші клінічні ознаки ВІЛ-інфекції.

Результат

позитивна або негативна

Дослідження
Результат
Дослідження

Особливо корисне при оцінці таких станів, як міокардити, констриктивний перикардит та інфільтративні кардіоміопатії.

Результат

міокардит: субепікардіальне відтерміноване підсилення в міокарді, високий сигнал у міокарді за Т2-зваженого зображення; інфільтративна кардіоміопатія: амілоїд (дифузне субендокардіальне відтерміноване підсилення); саркоїдоз: відтерміноване підсилення); відсутність субендокардіального відтермінованого підсилення; констриктивний перикардит: потовщений перикард, а також діастолічні рухи перегородки на вдиху

Новітні дослідження

Дослідження
Результат
Дослідження

Тропонін інформативний для подальшої стратифікації ризику хронічної серцевої недостатності, оскільки підвищений рівень може вказувати на прогресування дисфункції лівого шлуночка та підвищення показника смертності.[2]

Розчинний ST2 та галектин-3 (біомаркери міокардіального фіброзу) - предиктори смерті та госпіталізації в пацієнтів із серцевою недостатністю та є додатками до натрійуретичного пептиду в їхній прогностичній цінності.[2]

Результат

від межових значень до мінімально підвищених

Дослідження
Результат
Дослідження

Новий метод визначення фракції викиду лівого шлуночка (ФВЛШ). Немає значної різниці у визначенні ФВЛШ між МСКТ (мультиспіральна комп’ютерна томографія) та МРТ, а також між МСКТ і трансторакальною ехокардіографією.[86]

Може надати додаткову користь, оскільки забезпечує комбіновану оцінку ФВЛШ та ішемічної хвороби серця.

Результат

визначає ФВЛШ та ішемічну хворобу серця

Використання цього контенту підпадає під нашу відмову від відповідальності