ანემიის შეფასება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Ginder GD. Microcytic and hypochromic anemias. In: Goldman L, Ausiello DA, eds. Cecil Medicine. 23rd ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007: chapter 163.

Zuckerman KS. Approach to the anemias. In: Goldman L, Ausiello D, eds. Cecil Medicine. 23rd ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007: chapter 162.

Glader BE. Hemolytic anemia in children. Clin Lab Med. 1999 Mar;19(1):87-111, vi. აბსტრაქტი

Goddard AF, James MW, McIntyre AS, et al; British Society of Gastroenterology. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut. 2011 Oct;60(10):1309-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Killick SB, Bown N, Cavenagh J, et al; British Society for Standards in Haematology. Guidelines for the diagnosis and management of adult aplastic anaemia. Br J Haematol. 2016 Jan;172(2):187-207.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Report of WHO/UNICEF/UNU consultation on indicators and strategies for iron deficiency and anemia programmes. In: WHO/UNICEF/UNU consultation. Geneva, Switzerland: WHO; 1994.

2. Lee GR, Foerster J, Lukens J. Wintrobe's clinical hematology. 10th ed. Baltimore, MD: Lippincott, Williams & Wilkins; 1999.

3. Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, et al. Williams hematology. 6th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2000.

4. Brown RG. Anemia. In: Taylor RB, ed. Family medicine: principles and practice. 4th ed. New York, NY: Springer-Verlag; 1994:997-1005.

5. Thein M, Ershler WB, Artz AS, et al. Diminished quality of life and physical function in community-dwelling elderly with anemia. Medicine (Baltimore). 2009;88:107-14. აბსტრაქტი

6. Ginder GD. Microcytic and hypochromic anemias. In: Goldman L, Ausiello DA, eds. Cecil Medicine. 23rd ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007: chapter 163.

7. Brill JR, Baumgardner DJ. Normocytic anemia. Am Fam Physician. 2000 Nov 15;62(10):2255-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Davenport J. Macrocytic anemia. Am Fam Physician. 1996 Jan;53(1):155-62. აბსტრაქტი

9. Zuckerman KS. Approach to the anemias. In: Goldman L, Ausiello D, eds. Cecil Medicine. 23rd ed. Philadelphia, PA: Saunders Elsevier; 2007: chapter 162.

10. Glader BE. Hemolytic anemia in children. Clin Lab Med. 1999 Mar;19(1):87-111, vi. აბსტრაქტი

11. Robertson JJ, Brem E, Koyfman A. The acute hemolytic anemias: the importance of emergency diagnosis and management. J Emerg Med. 2017 Apr 10;53(2):202-11. აბსტრაქტი

12. Goddard AF, James MW, McIntyre AS, et al; British Society of Gastroenterology. Guidelines for the management of iron deficiency anaemia. Gut. 2011 Oct;60(10):1309-16.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

13. Gasche C, Berstad A, Befrits R, et al. Guidelines on the diagnosis and management of iron deficiency and anemia in inflammatory bowel diseases. Inflamm Bowel Dis. 2007 Dec;13(12):1545-53. აბსტრაქტი

14. Madore F, White CT, Foley RN, et al; Canadian Society of Nephrology. Clinical practice guidelines for assessment and management of iron deficiency. Kidney Int Suppl. 2008 Aug;(110):S7-S11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

15. Conrad ME, Umbreit JN. Iron absorption and transport - an update. Am J Hematol. 2000 Aug;64(4):287-98.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Iron deficiency: United States, 1999-2000. MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2002 Oct 11;51(40):897-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

17. den Elzen WP, van der Weele GM, Gussekloo J, et al. Subnormal vitamin B12 concentrations and anaemia in older people: a systematic review. BMC Geriatrics. 2010 Jun 23;10:42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Fernando OV, Grimsley EW. Prevalence of folate deficiency and macrocytosis in patients with and without alcohol-related illness. South Med J. 1998 Aug;91(8):721-5. აბსტრაქტი

19. Ma X, Does M, Raza A, et al. Myelodysplastic syndromes: incidence and survival in the United States. Cancer. 2007 Apr 15;109(8):1536-42.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Killick SB, Bown N, Cavenagh J, et al; British Society for Standards in Haematology. Guidelines for the diagnosis and management of adult aplastic anaemia. Br J Haematol. 2016 Jan;172(2):187-207.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Young NS. Pathophysiologic mechanisms in acquired aplastic anemia. Hematology Am Soc Hematol Educ Program. 2006;72-7.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

22. Cheungpasitporn W, Thongprayoon C, Chiasakul T, et al. Renin-angiotensin system inhibitors linked to anemia: a systematic review and meta-analysis. QJM. 2015 Nov;108(11):879-84.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Zarychanski R, Houston DS. Anemia of chronic disease: a harmful disorder or an adaptive, beneficial response? CMAJ. 2008 Aug 12;179(4):333-7. [Erratum in: CMAJ. 2008 Aug 26;179(5):449.]სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

24. Nemeth E, Ganz T. Regulation of iron metabolism by hepcidin. Annu Rev Nutr. 2006;26:323-42. აბსტრაქტი

25. White CT, Barrett BJ, Madore F, et al; Canadian Society of Nephrology. Clinical practice guidelines for evaluation of anemia. Kidney Int Suppl. 2008 Aug;(110):S4-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. National Institute for Health and Care Excellence. Chronic kidney disease: managing anaemia. June 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

27. Hashimoto C. Autoimmune hemolytic anemia. Clin Rev Allergy Immunol. 1998 Fall;16(3):285-95. აბსტრაქტი

28. Hill QA, Stamps R, Massey E, et al. The diagnosis and management of primary autoimmune haemolytic anaemia. Br J Haematol. 2016 Dec 22;176(3):395-411.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

29. Bledsoe GH. Malaria primer for clinicians in the United States. South Med J. 2005 Dec;98(12):1197-204. აბსტრაქტი

30. Ryan K, Bain BJ, Worthington D, et al; British Committee for Standards in Haematology. Significant haemoglobinopathies: guidelines for screening and diagnosis. Br J Haematol. 2010 Apr;149(1):35-49. აბსტრაქტი

31. Langlois S, Ford JC, Chitayat D, et al; CCMG Prenatal Diagnosis Committee; SOGC Genetic Committee. Carrier screening for thalassemia and hemoglobinopathies in Canada. J Obstet Gynaecol Can. 2008 Oct;30(10):950-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

32. Old JM. Screening and genetic diagnosis of haemoglobin disorders. Blood Rev. 2003 Mar;17(1):43-53. აბსტრაქტი

33. Beutler E. Glucose-6-phosphate dehydrogenase deficiency: a historical perspective. Blood. 2008 Jan 1;111(1):16-24.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Martinez J. Microangiopathic hemolytic anemia. In: Beutler E, Lichtman MA, Coller BS, et al., eds. Williams hematology. 5th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 1995:669.

35. Levi M. Current understanding of disseminated intravascular coagulation. Br J Haematol. 2004 Mar;124(5):567-76. აბსტრაქტი

36. Levi M. The coagulant response in sepsis. Clin Chest Med. 2008 Dec;29(4):627-42, viii. აბსტრაქტი

37. Chiao EY, Engels EA, Kramer JR, et al. Risk of immune thrombocytopenic purpura and autoimmune hemolytic anemia among 120 908 US veterans with hepatitis C virus infection. Arch Intern Med. 2009 Feb 23;169(4):357-63. აბსტრაქტი

38. Cannegieter SC, Rosendaal FR, Briët E. Thromboembolic and bleeding complications in patients with mechanical heart valve prostheses. Circulation. 1994 Feb;89(2):635-41.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. American College of Obstetricians and Gynecologists. ACOG Practice Bulletin No. 95: anemia in pregnancy. Obstet Gynecol. 2008 Jul;112(1):201-7. აბსტრაქტი

40. Sifakis S, Pharmakides G. Anemia in pregnancy. Ann N Y Acad Sci. 2000;900:125-36. აბსტრაქტი

41. Rukuni R, Knight M, Murphy MF, et al. Screening for iron deficiency and iron deficiency anaemia in pregnancy: a structured review and gap analysis against UK national screening criteria. BMC Pregnancy Childbirth. 2015 Oct 20;15:269.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

42. Smith JW, Gamelli RL, Shankar R. Hematologic, hematopoietic and acute phase responses. In: Herndon DN, ed. Total burn care. Philadelphia, PA: Saunders-Elsevier; 2007:325-42.

43. Koch CG, Li L, Sun Z, et al. Hospital-acquired anemia: prevalence, outcomes, and healthcare implications. J Hosp Med. 2013 Sep;8(9):506-12. აბსტრაქტი

44. Hébert PC, Wells G, Blajchman MA, et al. A multicenter, randomized, controlled clinical trial of transfusion requirements in critical care. N Engl J Med. 1999 Feb 11;340(6):409-17.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Carson JL, Guyatt G, Heddle NM, et al. Clinical practice guidelines from the AABB: red blood cell transfusion thresholds and storage. JAMA. 2016 Nov 15;316(19):2025-35. აბსტრაქტი

46. Zarychanski R, Abou-Setta AM, Turgeon AF, et al. Association of hydroxyethyl starch administration with mortality and acute kidney injury in critically ill patients requiring volume resuscitation: a systematic review and meta-analysis. JAMA. 2013 Feb 20;309(7):678-88. [Erratum in: JAMA. 2013 Mar 27;309(12):1229.] აბსტრაქტი

47. European Medicines Agency. Hydroxyethyl starch solutions: CMDh introduces new measures to protect patients. June 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

48. European Medicines Agency. Hydroxyethyl-starch solutions for infusion to be suspended - CMDh endorses PRAC recommendation. January 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

49. Rossaint R, Bouillon B, Cerny V, et al. The European guideline on management of major bleeding and coagulopathy following trauma: fourth edition. Crit Care. 2016 Apr 12;20:100.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. Napolitano LM, Cohen MJ, Cotton BA, et al. Tranexamic acid in trauma: how should we use it? J Trauma Acute Care Surg. 2013 Jun;74(6):1575-86. აბსტრაქტი

51. Ker K, Roberts I, Shakur H, et al. Antifibrinolytic drugs for acute traumatic injury. Cochrane Database Syst Rev. 2015 May 9;(5):CD004896.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Gayet-Ageron A, Prieto-Merino D, Ker K, et al; Antifibrinolytic Trials Collaboration. Effect of treatment delay on the effectiveness and safety of antifibrinolytics in acute severe haemorrhage: a meta-analysis of individual patient-level data from 40 138 bleeding patients. Lancet. 2018 Jan 13;391(10116):125-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Karnad AB, Krozser-Hamati A. Pernicious anemia. Early identification to prevent permanent sequelae. Postgrad Med. 1992 Feb 1;91(2):231-4, 237. აბსტრაქტი

54. Samarasinghe S, Veys P, Vora A, et al. Paediatric amendment to adult BSH Guidelines for aplastic anaemia. Br J Haematol. 2018 Jan;180(2):201-5.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Barkun AN, Bardou M, Kuipers EJ, et al. International consensus recommendations on the management of patients with nonvariceal upper gastrointestinal bleeding. Ann Intern Med. 2010 Jan 19;152(2):101-13.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

56. Palamidessi N, Sinert R, Falzon L, et al. Nasogastric aspiration and lavage in emergency department patients with hematochezia or melena without hematemesis. Acad Emerg Med. 2010 Feb;17(2):126-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Gralnek IM, Dumonceau JM, Kuipers EJ, et al. Diagnosis and management of nonvariceal upper gastrointestinal hemorrhage: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) guideline. Endoscopy. 2015 Oct;47(10):a1-46.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

58. Siminoff LA, Rogers HL, Harris-Haywood S. Missed opportunities for the diagnosis of colorectal cancer. Biomed Res Int. 2015;2015:285096.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

59. Enns RA, Hookey L, Armstrong D, et al. Clinical practice guidelines for the use of video capsule endoscopy. Gastroenterology. 2017 Jan 4;152(3):497-514.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Dosh SA. Serum ferritin vs transferrin receptor-ferritin index. Arch Intern Med. 2002 Aug 12-26;162(15):1782. აბსტრაქტი

61. Public Health England. Test and treat for Helicobacter pylori (HP) in dyspepsia. July 2017 [internet publication].სრული ტექსტი

62. Finch CA, Bellotti V, Stray S, et al. Plasma ferritin determination as a diagnostic tool. West J Med. 1986 Nov;145(5):657-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

63. Mentzer WC Jr. Differentiation of iron deficiency from thalassaemia trait. Lancet. 1973 Apr 21;1(7808):882. აბსტრაქტი

64. Hoffmann JJ, Urrechaga E, Aguirre U. Discriminant indices for distinguishing thalassemia and iron deficiency in patients with microcytic anemia: a meta-analysis. Clin Chem Lab Med. 2015 Nov;53(12):1883-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

65. Rodgers GM 3rd, Becker PS, Bennett CL, et al. Cancer- and chemotherapy-induced anemia. J Natl Compr Canc Netw. 2008 Jul;6(6):536-64. აბსტრაქტი

66. Collins AB, Pawlak R. Prevalence of vitamin B-12 deficiency among patients with thyroid dysfunction. Asia Pac J Clin Nutr. 2016;25(2):221-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას