მუცლის ტკივილის შეფასება ბავშვებში

წყაროები

ძირითადი სტატიები

Reust CE, Williams A. Acute abdominal pain in children. Am Fam Physician. 2016 May 15;93(10):830-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Hackam DJ, Upperman J, Grikscheit T, et al. Pediatric surgery: gastrointestinal tract. In: Schwartz's principles of surgery. 11th ed. New York: McGraw-Hill; 2019.

Dahabreh IJ, Adam GP, Halladay CW, et al; Agency for Healthcare Research and Quality. Comparative Effectiveness Review: number 157. Diagnosis of right lower quadrant pain and suspected acute appendicitis. Dec 2015 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Koppen IJ, Vriesman MH, Saps M, et al. Prevalence of functional defecation disorders in children: a systematic review and meta-analysis. J Pediatr. 2018 Jul;198:121-30.e6. აბსტრაქტი

2. Nurko S, Zimmerman LA. Evaluation and treatment of constipation in children and adolescents. Am Fam Physician. 2014 Jul 15;90(2):82-90.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

3. Omling E, Salö M, Saluja S, et al. Nationwide study of appendicitis in children. Br J Surg. 2019 Nov;106(12):1623-31.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

4. Howell EC, Dubina ED, Lee SL. Perforation risk in pediatric appendicitis: assessment and management. Pediatric Health Med Ther. 2018 Oct 26;9:135-45.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Papandria D, Goldstein SD, Rhee D, et al. Risk of perforation increases with delay in recognition and surgery for acute appendicitis. J Surg Res. 2013 Oct;184(2):723-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

6. Sunkara T, Rawla P, Yarlagadda KS, et al. Eosinophilic gastroenteritis: diagnosis and clinical perspectives. Clin Exp Gastroenterol. 2019 Jun 5;12:239-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

7. Salvadori M, Bertoni E. Update on hemolytic uremic syndrome: diagnostic and therapeutic recommendations. World J Nephrol. 2013 Aug 6;2(3):56-76.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

8. Jiang J, Jiang B, Parashar U, et al. Childhood intussusception: a literature review. PLoS One. 2013;8(7):e68482.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

9. Hansen CC, Søreide K. Systematic review of epidemiology, presentation, and management of Meckel's diverticulum in the 21st century. Medicine (Baltimore). 2018 Aug;97(35):e12154.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Elsayes KM, Menias CO, Harvin HJ, et al. Imaging manifestations of Meckel's diverticulum. AJR Am J Roentgenol. 2007 Jul;189(1):81-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

11. Lin XK, Huang XZ, Bao XZ, et al. Clinical characteristics of Meckel diverticulum in children: a retrospective review of a 15-year single-center experience. Medicine (Baltimore). 2017 Aug;96(32):e7760.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

12. Karabulut R, Sonmez K, Turkyilmaz Z, et al. Negative appendectomy experience in children. Ir J Med Sci. 2011 Mar;180(1):55-8. აბსტრაქტი

13. Gross I, Siedner-Weintraub Y, Stibbe S, et al. Characteristics of mesenteric lymphadenitis in comparison with those of acute appendicitis in children. Eur J Pediatr. 2017 Feb;176(2):199-205. აბსტრაქტი

14. Shalaby MS, Kuti K, Walker G. Intestinal malrotation and volvulus in infants and children. BMJ. 2013 Nov 26;347:f6949. აბსტრაქტი

15. Neu J, Walker WA. Necrotizing enterocolitis. N Engl J Med. 2011 Jan 20;364(3):255-64.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

16. Sullivan PB. Symposium: gastroenterology. Peptic ulcer disease in children. Paediatr Child Health. 2010 Oct;20(10):462-4.სრული ტექსტი

17. Singh P, Arora A, Strand TA, et al. Global prevalence of celiac disease: systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2018 Jun;16(6):823-36.e2.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. National Institute for Health and Care Excellence. Coeliac disease: recognition, assessment and management. Sep 2015 [internet publication].სრული ტექსტი

19. Suzuki M, Sai JK, Shimizu T. Acute pancreatitis in children and adolescents. World J Gastrointest Pathophysiol. 2014 Nov 15;5(4):416-26.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

20. Burgener FA, Meyers SP, Tan RK, et al. Differential diagnosis in magnetic resonance imaging. New York: Thieme; 2002: 530.

21. Aslam S, Sohaib A, Reznek RH. Reticuloendothelial disorders: the spleen. In: Adam A, Dixon A, eds. Grainger and Allison's Diagnostic radiology. 5th ed. Philadelphia: Churchill Livingstone; 2008: 1759-70.

22. Bradshaw CJ, Bandi AS, Muktar Z, et al. International study of the epidemiology of paediatric trauma: PAPSA Research Study. World J Surg. 2018 Jun;42(6):1885-94.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Ladomenou F, Bitsori M, Galanakis E. Incidence and morbidity of urinary tract infection in a prospective cohort of children. Acta Paediatr. 2015 Jul;104(7):e324-9. აბსტრაქტი

24. De Sanctis V, Soliman A, Bernasconi S, et al. Primary dysmenorrhea in adolescents: prevalence, impact and recent knowledge. Pediatr Endocrinol Rev. 2015 Dec;13(2):512-20. აბსტრაქტი

25. Sharp VJ, Kieran K, Arlen AM. Testicular torsion: diagnosis, evaluation, and management. Am Fam Physician. 2013 Dec 15;88(12):835-40.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

26. Katz VL. Benign gynecologic lesions: vulva, vagina, cervix, uterus, oviduct, ovary. In: Katz VL, Lentz GM, Lobo RA, et al., eds. Comprehensive gynecology. Philadelphia: Mosby; 2007: Chap. 18.

27. Boyle KJ, Torrealday S. Benign gynecologic conditions. Surg Clin North Am. 2008 Apr;88(2):245-64. აბსტრაქტი

28. Schultz KA, Ness KK, Nagarajan R, et al. Adnexal masses in infancy and childhood. Clin Obstet Gynecol. 2006 Sep;49(3):464-79. აბსტრაქტი

29. Emeksiz HC, Derinöz O, Akkoyun EB, et al. Age-specific frequencies and characteristics of ovarian cysts in children and adolescents. J Clin Res Pediatr Endocrinol. 2017 Mar 1;9(1):58-62.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

30. Trent M. Pelvic inflammatory disease. Pediatr Rev. 2013 Apr;34(4):163-72.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

31. WHO Department of Reproductive Health and Research. Vaginal bleeding in early pregnancy. Managing complications in pregnancy and childbirth: a guide for midwives and doctors. 2003:S-7.სრული ტექსტი

32. American College of Obstetrics and Gynaecology. Early pregnancy loss. Practice bulletin 200. Nov 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

33. Bouyer J, Coste J, Fernandez H, et al. Sites of ectopic pregnancy: a 10 year population-based study of 1800 cases. Hum Reprod. 2002 Dec;17(12):3224-30.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Gaskins AJ, Missmer SA, Rich-Edwards JW, et al. Demographic, lifestyle, and reproductive risk factors for ectopic pregnancy. Fertil Steril. 2018 Dec;110(7):1328-37.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

35. Sectish TC, Prober CG. Pneumonia. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, eds. Nelson textbook of pediatrics. 18th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2007: 1795-800.

36. Hyams JS, Di Lorenzo C, Saps M, et al. Childhood functional gastrointestinal disorders: child/adolescent. Gastroenterology. 2016 May;150(6):P1456-68.e2. აბსტრაქტი

37. Drossman DA, Chang L, Chey WD, et al. Rome IV: functional gastrointestinal disorders, disorders of gut-brain interaction. 4th ed. Raleigh, NC: Rome Foundation; 2017.

38. Boronat AC, Ferreira-Maia AP, Matijasevich A, et al. Epidemiology of functional gastrointestinal disorders in children and adolescents: a systematic review. World J Gastroenterol. 2017 Jun 7;23(21):3915-27.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Reust CE, Williams A. Acute abdominal pain in children. Am Fam Physician. 2016 May 15;93(10):830-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

40. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: suspected appendicitis - child. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

41. The Royal College of Surgeons of England; British Association of Paediatric Surgeons. Commissioning guide: paediatric emergency appendicectomy. July 2014 [internet publication].სრული ტექსტი

42. Hackam DJ, Upperman J, Grikscheit T, et al. Pediatric surgery: gastrointestinal tract. In: Schwartz's principles of surgery. 11th ed. New York: McGraw-Hill; 2019.

43. McCollough M, Sharieff GQ. Abdominal pain in children. Pediatr Clin North Am. 2006 Feb;53(1):107-37, vi. აბსტრაქტი

44. Cantor RM. Pediatric trauma. In: Marx JA, Hockberger RS, Walls RM, eds. Rosen's emergency medicine: concepts and clinical practice. 6th ed. Philadelphia: Mosby; 2006: 267-81.

45. Dayan PS, Klein BL. Acute care of the victim of multiple trauma. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, eds. Nelson textbook of pediatrics. 18th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2007: Chap. 71.

46. Oelsner G, Shashar D. Adnexal torsion. Clin Obstet Gynecol. 2006 Sep;49(3):459-63. აბსტრაქტი

47. Breech LL, Hillard PJ. Adnexal torsion in pediatric and adolescent girls. Curr Opin Obstet Gynecol. 2005 Oct;17(5):483-9. აბსტრაქტი

48. National Institute for Health and Care Excellence. Urinary tract infection in under 16s: diagnosis and management. Oct 2018 [internet publication]სრული ტექსტი

49. Birmole BJ, Kulkarni BK, Vaidya MM, et al. Splenic cyst. J. Postgrad Med. 1993 Jan-Mar;39(1):40-1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

50. American College of Surgeons. Advanced trauma life support student course manual, 10th edition. Chicago, IL; 2018.სრული ტექსტი

51. Ekabe CJ, Kehbila J, Njim T, et al. Chlamydia trachomatis-induced Fitz-Hugh-Curtis syndrome: a case report. BMC Res Notes. 2017 Jan 3;10(1):10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

52. Shane AL, Mody RK, Crump JA, et al. 2017 Infectious Diseases Society of America clinical practice guidelines for the diagnosis and management of infectious diarrhea. Clin Infect Dis. 2017 Nov 29;65(12):e45-80.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

53. Mitsuyama K, Niwa M, Takedatsu H, et al. Antibody markers in the diagnosis of inflammatory bowel disease. World J Gastroenterol. 2016 Jan 21;22(3):1304-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

54. Reese GE, Constantinides VA, Simillis C, et al. Diagnostic precision of anti-Saccharomyces cerevisiae antibodies and perinuclear antineutrophil cytoplasmic antibodies in inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 2006 Oct;101(10):2410-22. აბსტრაქტი

55. Holmes JF, Brant WE, Bond WF, et al. Emergency department ultrasonography in the evaluation of hypotensive and normotensive children with blunt abdominal trauma. J Pediatr Surg. 2001 Jul;36(7):968-73. აბსტრაქტი

56. Calder BW, Vogel AM, Zhang J, et al. Focused assessment with sonography for trauma in children after blunt abdominal trauma: a multi-institutional analysis. J Trauma Acute Care Surg. 2017 Aug;83(2):218-224. აბსტრაქტი

57. Holmes JF, Kelley KM, Wootton-Gorges SL, et al. Effect of abdominal ultrasound on clinical care, outcomes, and resource use among children with blunt torso trauma: a randomized clinical trial. JAMA. 2017 Jun 13;317(22):2290-6. აბსტრაქტი

58. Kulaylat AN, Moore MM, Engbrecht BW, et al. An implemented MRI program to eliminate radiation from the evaluation of pediatric appendicitis. J Pediatr Surg. 2015 Aug;50(8):1359-63. აბსტრაქტი

59. Brody AS, Frush DP, Huda W, et al. Radiation risk to children from computed tomography. Pediatrics. 2007 Sep;120(3):677-82.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

60. Carney DE, Kokoska ER, Grosfeld JL, et al. Predictors of successful outcome after cholecystectomy for biliary dyskinesia. J Pediatr Surg. 2004 Jun;39(6):813-6. აბსტრაქტი

61. Subcommittee on urinary tract infection. Reaffirmation of AAP clinical practice guideline: the diagnosis and management of the initial urinary tract infection in febrile infants and young children 2-24 months of age. Pediatrics. 2016 Dec;138(6):e20163026.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

62. Ammenti A, Cataldi L, Chimenz R, et al; Italian Society of Pediatric Nephrology. Febrile urinary tract infections in young children: recommendations for the diagnosis, treatment and follow-up. Acta Pediatr. 2012 May;101(5):451-7. აბსტრაქტი

63. Webster J, Osborne S, Rickard CM, et al. Clinically-indicated replacement versus routine replacement of peripheral venous catheters. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Jan 23;(1):CD007798.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

64. Howell JM, Eddy OL, Lukens TW, et al. American College of Emergency Physicians. Clinical policy: critical issues in the evaluation and management of emergency department patients with suspected appendicitis. Ann Emerg Med. 2010 Jan;55(1):71-116. აბსტრაქტი

65. Dahabreh IJ, Adam GP, Halladay CW, et al; Agency for Healthcare Research and Quality. Comparative Effectiveness Review: number 157. Diagnosis of right lower quadrant pain and suspected acute appendicitis. Dec 2015 [internet publication].სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

66. Sunkara T, Rawla P, Yarlagadda KS, et al. Eosinophilic gastroenteritis: diagnosis and clinical perspectives. Clin Exp Gastroenterol. 2019 Jun 5;12:239-53.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

67. Downs SM. Technical report: urinary tract infections in febrile infants and young children. The Urinary Tract Subcommittee of the American Academy of Pediatrics Committee on Quality Improvement. Pediatrics. 1999 Apr;103(4):e54.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

68. Whiting P, Westwood M, Watt I, et al. Rapid tests and urine sampling techniques for the diagnosis of urinary tract infection (UTI) in children under five years: a systematic review. BMC Pediatr. 2005 Apr 5;5(1):4.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Shiels WE 2nd, Maves CK, Hedlund GL, et al. Air enema for diagnosis and reduction of intussusception: clinical experience and pressure correlates. Radiology. 1991 Oct;181(1):169-72. აბსტრაქტი

70. Evers MB. Meckel's diverticulum. In: Townsend CM Jr., Beauchamp RD, Evers BM, et al., eds. Sabiston textbook of surgery. 18th ed. Philadelphia: Saunders Elsevier; 2007: 1321-3.

71. Maung AA, Johnson DC, Piper GL, et al. Evaluation and management of small-bowel obstruction: an Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guideline. J Trauma Acute Care Surg. 2012 Nov;73(5 suppl 4):S362-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

72. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabó IR, et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012 Jan;54(1):136-60.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

73. Rompianesi G, Hann A, Komolafe O, et al. Serum amylase and lipase and urinary trypsinogen and amylase for diagnosis of acute pancreatitis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Apr 21;(4):CD012010.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: acute onset of scrotal pain - without trauma, without antecedent mass. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას