დივერტიკულური დაავადება

წყაროები

ძირითადი სტატიები

American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: left lower quadrant pain - suspected diverticulitis. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

Peery AF, Shaukat A, Strate LL. AGA Clinical Practice Update on Medical Management of Colonic Diverticulitis: Expert Review. Gastroenterology. 2021 Feb;160(3):906-11.e1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Hall J, Hardiman K, Lee S, et al. The American Society of Colon and Rectal Surgeons clinical practice guidelines for the treatment of left-sided colonic diverticulitis. Dis Colon Rectum. 2020 Jun;63(6):728-47.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Sartelli M, Weber DG, Kluger Y, et al. 2020 update of the WSES guidelines for the management of acute colonic diverticulitis in the emergency setting. World J Emerg Surg. 2020 May 7;15(1):32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

Stollman N, Smalley W, Hirano I; AGA Institute Clinical Guidelines Committee. American Gastroenterological Association Institute guideline on the management of acute diverticulitis. Gastroenterology. 2015 Dec;149(7):1944-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

გამოყენებული სტატიები

1. Tursi A. Diverticular disease: a therapeutic overview. World J Gastrointest Pharmacol Ther. 2010 Feb 6;1(1):27-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

2. Andersen JC, Bundgaard L, Elbrønd H, et al. Danish national guidelines for treatment of diverticular disease. Dan Med J. 2012 May;59(5):C4453. აბსტრაქტი

3. Hinchey EJ, Schaal PG, Richards GK. Treatment of perforated diverticular disease of the colon. Adv Surg. 1978;12:85-109. აბსტრაქტი

4. Matrana MR, Margolin DA. Epidemiology and pathophysiology of diverticular disease. Clin Colon Rectal Surg. 2009 Aug;22(3):141-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

5. Delvaux M. Diverticular disease of colon in Europe: epidemiology, impact on citizen health and prevention. Aliment Pharmacol Ther. 2003 Nov;18(suppl 3):71-4. აბსტრაქტი

6. Painter NS, Burkitt DP. Diverticular disease of the colon: a deficiency disease of Western civilization. Br Med J. 1971 May 22;2(5759):450-4. აბსტრაქტი

7. Painter NS. The cause of diverticular disease of colon, its symptoms and complications, review and hypothesis. J R Col Surg Edinb. 1985 Apr;30(2):118-22. აბსტრაქტი

8. Ogunbiyi OA. Diverticular disease of the colon in Ibadan, Nigeria. Afr J Med Med Sci. 1989 Dec;18(4):241-4. აბსტრაქტი

9. Kiguli-Malwadde E, Kasozi H. Diverticular disease of the colon in Kampala, Uganda. Afr Health Sci. 2002 Apr;2(1):29-32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

10. Madiba TE, Mokoena T. Pattern of diverticular disease among Africans. East Afr Med J. 1994 Oct;71(10):644-6. აბსტრაქტი

11. Nair P, Mayberry JF. Vegetarianism, dietary fiber and gastrointestinal disease. Dig Dis. 1994 May-Jun;12(3):177-85. აბსტრაქტი

12. Gear JS, Ware A, Fursdon P, et al. Symptomless diverticular disease and intake of dietary fibre. Lancet. 1979 Mar 10;1(8115):511-4. აბსტრაქტი

13. Crowe FL, Appleby PN, Allen NE, et al. Diet and risk of diverticular disease in Oxford cohort of European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC): prospective study of British vegetarians and non-vegetarians. BMJ. 2011 Jul 19;343:d4131.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

14. Lin OS, Soon MS, Wu SS, et al. Dietary habits and right-sided colonic diverticulosis. Dis Colon Rectum. 2000 Oct;43(10):1412-8. აბსტრაქტი

15. Parks TG. Natural history of diverticular disease of the colon. Clin Gastroentrol. 1975 Jan;4(1):53-69. აბსტრაქტი

16. Konvolinka CW. Acute diverticulitis under the age of forty. Am J Surg. 1994 Jun;167(6):562-5. აბსტრაქტი

17. Tursi A. Current and Evolving Concepts on the Pathogenesis of Diverticular Disease. J Gastrointestin Liver Dis. 2019 Jun 1;28:225-35.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

18. Schafmayer C, Harrison JW, Buch S, et al. Genome-wide association analysis of diverticular disease points towards neuromuscular, connective tissue and epithelial pathomechanisms. Gut. 2019 May;68(5):854-65.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

19. Wijarnpreecha K, Ahuja W, Chesdachai S, et al. Obesity and the risk of colonic diverticulosis: a meta-analysis. Dis Colon Rectum. 2018 Apr;61(4):476-83. აბსტრაქტი

20. Aune D, Sen A, Leitzmann MF, et al. Body mass index and physical activity and the risk of diverticular disease: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Eur J Nutr. 2017 Dec;56(8):2423-38.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

21. Aune D, Sen A, Leitzmann MF, et al. Tobacco smoking and the risk of diverticular disease: a systematic review and meta-analysis of prospective studies. Colorectal Dis. 2017 Jul;19(7):621-33. აბსტრაქტი

22. Wijarnpreecha K, Boonpheng B, Thongprayoon C, et al. Smoking and risk of colonic diverticulosis: a meta-analysis. J Postgrad Med. 2018 Jan-Mar;64(1):35-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

23. Bode MK, Karttunen TJ, Makela J, et al. Type I and III collagens in human colon cancer and diverticulosis. Scand J Gastroenterol. 2000 Jul;35(7):747-52. აბსტრაქტი

24. Bassotti G, Battaglia E, Spinozzi E, et al. Twenty-four hour recordings of colonic motility in patients with diverticular disease: evidence for abnormal motility and propulasive activity. Dis Colon Rectum. 2001 Dec;44(12):1814-20. აბსტრაქტი

25. Leganger J, Søborg MK, Mortensen LQ, et al. Association between diverticular disease and Ehlers-Danlos syndrome: a 13-year nationwide population-based cohort study. Int J Colorectal Dis. 2016 Dec;31(12):1863-7. აბსტრაქტი

26. Hauer-Jensen M, Bursac Z, Read RC. Is herniosis the single etiology of Saint's triad? Hernia. 2009 Feb;13(1):29-34. აბსტრაქტი

27. Schieffer KM, Kline BP, Yochum GS, et al. Pathophysiology of diverticular disease. Expert Rev Gastroenterol Hepatol. 2018 Jul;12(7):683-92. აბსტრაქტი

28. Muller-Lissner SA. Effect of wheat bran on weight of stool and gastrointestinal transit time: a meta analysis. Br Med J. 1988 Feb 27;296(6622):615-7. აბსტრაქტი

29. Simpson J, Scholefield JH, Spiller RC. Pathogenesis of colonic diverticula. Br J Surg 2002 May;89(5):546-54. აბსტრაქტი

30. Tjiang E, Raja M, Hoyle C, et al. The role of nitric oxide in colonic compliance in diverticular disease. Gut. 1998 Jan;42 (suppl 1):A95.

31. Painter NS, Burkitt DP. Diverticular disease of the colon, a 20th century problem. Clin Gastroenterol. 1975 Jan;4(1):3-21. აბსტრაქტი

32. Young-Fadok TM, Roberts PL, Spencer MP, et al. Colonic diverticular disease. Curr Prob Surg. 2000 Jul;37(7):457-514. აბსტრაქტი

33. Ma W, Nguyen LH, Song M, et al. Intake of dietary fiber, fruits, and vegetables and risk of diverticulitis. Am J Gastroenterol. 2019 Sep;114(9):1531-8.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

34. Wess L, Eastwood MA, Wess TJ, et al. Cross linking of collagen is increased in colonic diverticulosis. Gut. 1995 Jul;37(1):91-4. აბსტრაქტი

35. Dobbins C, Defontgalland D, Duthie G, et al. The relationship of obesity to the complications of diverticular disease. Colorectal Dis. 2006 Jan;8(1):37-40. აბსტრაქტი

36. Strate LL, Liu YL, Aldoori WH, et al. Obesity increases the risks of diverticulitis and diverticular bleeding. Gastroenterology. 2009 Jan;136(1):115-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

37. Goh H, Bourne R. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and perforated diverticular disease: a case-control study. Ann R Coll Surg Engl. 2002 Mar;84(2):93-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

38. Sugihara Y, Kudo SE, Miyachi H, et al. Analysis of risk factors for colonic diverticular bleeding: a matched case-control study. Gut Liver. 2016 Mar;10(2):244-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

39. Yuhara H, Corley DA, Nakahara F, et al. Aspirin and non-aspirin NSAIDs increase risk of colonic diverticular bleeding: a systematic review and meta-analysis. J Gastroenterol. 2014 Jun;49(6):992-1000. აბსტრაქტი

40. Marlett JA, McBurney MI, Slavin JL; American Dietetic Association. Position of the American Dietetic Association: health implications of dietary fiber. J Am Diet Assoc. 2002 Jul;102(7):993-1000. აბსტრაქტი

41. American College of Radiology. ACR appropriateness criteria: left lower quadrant pain - suspected diverticulitis. 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

42. Peery AF, Shaukat A, Strate LL. AGA Clinical Practice Update on Medical Management of Colonic Diverticulitis: Expert Review. Gastroenterology. 2021 Feb;160(3):906-11.e1.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

43. Shin JH, Son BH, Kim H. Clinically distinguishing between appendicitis and right-sided colonic diverticulitis at initial presentation. Yonsei Med J. 2007 Jun 30;48(3):511-6.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

44. Hall J, Hardiman K, Lee S, et al. The American Society of Colon and Rectal Surgeons clinical practice guidelines for the treatment of left-sided colonic diverticulitis. Dis Colon Rectum. 2020 Jun;63(6):728-47.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

45. Jensen DM, Machicado GA, Jutabha R, et al. Urgent colonoscopy for the diagnosis and treatment of severe diverticular hemorrhage. N Eng J Med. 2000 Jan 13;342(2):78-82. აბსტრაქტი

46. Strate LL, Gralnek IM. ACG clinical guideline: management of patients with acute lower gastrointestinal bleeding. Am J Gastroenterol. 2016 Apr;111(4):459-74.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

47. Salzman H, Lillie D. Diverticular disease: diagnosis and treatment. Am Fam Physician. 2005 Oct 1;72(7):1229-34.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

48. Sartelli M, Weber DG, Kluger Y, et al. 2020 update of the WSES guidelines for the management of acute colonic diverticulitis in the emergency setting. World J Emerg Surg. 2020 May 7;15(1):32.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

49. Kechagias A, Rautio T, Kechagias G, et al. The role of C-reactive protein in the prediction of the clinical severity of acute diverticulitis. Am Surg. 2014 Apr;80(4):391-5. აბსტრაქტი

50. National Institute for Health and Care Excellence. Diverticular disease: diagnosis and management. 27 November 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

51. Loftus EV Jr. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: incidence, prevalence, and environmental influences. Gastroenterology. 2004 May;126(6):1504-17. აბსტრაქტი

52. Kirsner JB. Historical origins of current IBD concepts. World J Gastroenterol. 2001 Apr;7(2):175-84. აბსტრაქტი

53. Shepherd NA. Diverticular disease and chronic idiopathic inflammatory bowel disease: associations and masquerades. Gut 1996 Jun;38(6):801-2. აბსტრაქტი

54. Schmulson MJ, Drossman DA. What is new in Rome IV. J Neurogastroenterol Motil. 2017 Apr 30;23(2):151-63.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

55. Eberhardt F, Crichton M, Dahl C, et al. Role of dietary fibre in older adults with asymptomatic (AS) or symptomatic uncomplicated diverticular disease (SUDD): systematic review and meta-analysis. Maturitas. 2019 Dec;130:57-67. აბსტრაქტი

56. Unlu C, Daniels L, Vrouenraets BC, et al. A systematic review of high-fibre dietary therapy in diverticular disease. Int J Colorectal Dis. 2012 Apr;27(4):419-27.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

57. Byrnes MC, Mazuski JE. Antimicrobial therapy for acute colonic diverticulitis. Surg Infect (Larchmt). 2009 Apr;10(2):143-54. აბსტრაქტი

58. Biondo S, Golda T, Kreisler E, et al. Outpatient versus hospitalization management for uncomplicated diverticulitis: a prospective, multicenter randomized clinical trial (DIVER trial). Ann Surg. 2014 Jan;259(1):38-44. აბსტრაქტი

59. Sánchez-Velázquez P, Grande L, Pera M. Outpatient treatment of uncomplicated diverticulitis: a systematic review. Eur J Gastroenterol Hepatol. 2016 Jun;28(6):622-7. აბსტრაქტი

60. Ferzoco LB, Raptopoulos V, Silen W. Acute diverticulitis. N Engl J Med. 1998 May 21;338(21):1521-6. აბსტრაქტი

61. Chabok A, Påhlman L, Hjern F, et al. Randomized clinical trial of antibiotics in acute uncomplicated diverticulitis. Br J Surg. 2012 Apr;99(4):532-9. აბსტრაქტი

62. Daniels L, Ünlü Ç, de Korte N, et al. Randomized clinical trial of observational versus antibiotic treatment for a first episode of CT-proven uncomplicated acute diverticulitis. Br J Surg. 2017 Jan;104(1):52-61. აბსტრაქტი

63. Mege D, Yeo H. Meta-analyses of current strategies to treat uncomplicated diverticulitis. Dis Colon Rectum. 2019 Mar;62(3):371-8. აბსტრაქტი

64. Desai M, Fathallah J, Nutalapati V, et al. Antibiotics versus no antibiotics for acute uncomplicated diverticulitis: a systematic review and meta-analysis. Dis Colon Rectum. 2019 Aug;62(8):1005-12. აბსტრაქტი

65. Emile SH, Elfeki H, Sakr A, et al. Management of acute uncomplicated diverticulitis without antibiotics: a systematic review, meta-analysis, and meta-regression of predictors of treatment failure. Tech Coloproctol. 2018 Jul;22(7):499-509. აბსტრაქტი

66. Stollman N, Smalley W, Hirano I; AGA Institute Clinical Guidelines Committee. American Gastroenterological Association Institute guideline on the management of acute diverticulitis. Gastroenterology. 2015 Dec;149(7):1944-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

67. Bloomfeld RS, Rockey DC, Shetzline MA. Endoscopic therapy of acute diverticular hemorrhage. Am J Gastroenterol. 2001 Aug;96(8):2367-72. აბსტრაქტი

68. Angenete E, Bock D, Rosenberg J, et al. Laparoscopic lavage is superior to colon resection for perforated purulent diverticulitis-a meta-analysis. Int J Colorectal Dis. 2017 Feb;32(2):163-9.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

69. Cirocchi R, Di Saverio S, Weber DG, et al. Laparoscopic lavage versus surgical resection for acute diverticulitis with generalised peritonitis: a systematic review and meta-analysis. Tech Coloproctol. 2017 Feb;21(2):93-110. აბსტრაქტი

70. Gregersen R, Mortensen LQ, Burcharth J, et al. Treatment of patients with acute colonic diverticulitis complicated by abscess formation: a systematic review. Int J Surg. 2016 Nov;35:201-8. აბსტრაქტი

71. Toorenvliet BR, Swank H, Schoones JW, et al. Laparoscopic peritoneal lavage for perforated colonic diverticulitis: a systematic review. Colorectal Dis. 2010 Sep;12(9):862-7. აბსტრაქტი

72. Angenete E, Thornell A, Burcharth J, et al. Laparoscopic lavage is feasible and safe for the treatment of perforated diverticulitis with purulent peritonitis: the first results from the randomized controlled trial DILALA. Annf Surg. 2016 Jan;263(1):117-22.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

73. Gehrman J, Angenete E, Björholt I, et al. Health economic analysis of laparoscopic lavage versus Hartmann's procedure for diverticulitis in the randomized DILALA trial. Br J Surg. 2016 Oct;103(11):1539-47.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

74. Schultz JK, Wallon C, Blecic L, et al. One-year results of the SCANDIV randomized clinical trial of laparoscopic lavage versus primary resection for acute perforated diverticulitis. Br J Surg. 2017 Sep;104(10):1382-92. აბსტრაქტი

75. Shaikh FM, Stewart PM, Walsh SR, et al. Laparoscopic peritoneal lavage or surgical resection for acute perforated sigmoid diverticulitis: a systematic review and meta-analysis. Int J Surg. 2017 Feb;38:130-7. აბსტრაქტი

76. Galbraith N, Carter JV, Netz U, et al. Laparoscopic lavage in the management of perforated diverticulitis: a contemporary meta-analysis. J Gastrointest Surg. 2017 Sep;21(9):1491-9. აბსტრაქტი

77. Abbas S. Resection and primary anastomosis in acute complicated diverticulitis, a systematic review of the literature. Int J Colorectal Dis. 2007 Apr;22(4):351-7. აბსტრაქტი

78. Janes S, Meagher A, Faragher IG, et al. The place of elective surgery following acute diverticulitis in young patients: when is surgery indicated? An analysis of the literature. Dis Colon Rectum. 2009 May;52(5):1008-16. აბსტრაქტი

79. Richards RJ, Hammitt JK. Timing of prophylactic surgery in prevention of diverticulitis recurrence: a cost-effectiveness analysis. Dig Dis Sci. 2002 Sep;47(9):1903-8. აბსტრაქტი

80. Siddiqui MR, Sajid MS, Qureshi S, et al. Elective laparoscopic sigmoid resection for diverticular disease has fewer complications than conventional surgery: a meta-analysis. Am J Surg. 2010 Jul;200(1):144-61. აბსტრაქტი

81. Cirocchi RF, Farinella E, Trastulli S, et al. Elective sigmoid colectomy for diverticular disease. Laparoscopic vs open surgery: a systematic review. Colorectal Dis. 2012 Jun;14(6):671-83. აბსტრაქტი

82. Andeweg CS, Berg R, Staal JB, et al. Patient-reported outcomes after conservative or surgical management of recurrent and chronic complaints of diverticulitis: systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Feb;14(2):183-90. აბსტრაქტი

83. Basany EE, Solís-Peña A, Pellino G, et al. Preoperative oral antibiotics and surgical-site infections in colon surgery (ORALEV): a multicentre, single-blind, pragmatic, randomised controlled trial. Lancet Gastroenterol Hepatol. 2020 Aug;5(8):729-38. აბსტრაქტი

84. Gaber CE, Kinlaw AC, Edwards JK, et al. Comparative Effectiveness and Harms of Antibiotics for Outpatient Diverticulitis : Two Nationwide Cohort Studies. Ann Intern Med. 2021 Jun;174(6):737-46. აბსტრაქტი

85. European Medicines Agency. Quinolone- and fluoroquinolone-containing medicinal products. 19 March 2019 [internet publication].სრული ტექსტი

86. US Food and Drug Administration. FDA Drug Safety Communication: FDA warns about increased risk of ruptures or tears in the aorta blood vessel with fluoroquinolone antibiotics in certain patients. 21 December 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

87. US Food and Drug Administration. FDA reinforces safety information about serious low blood sugar levels and mental health side effects with fluoroquinolone antibiotics; requires label changes. 10 July 2018 [internet publication].სრული ტექსტი

88. DiMario F, Aragona G, Leandro G, et al. Efficacy of mesalamine in the treatment of symptomatic diverticular disease. Dig Dis Sci. 2005 Mar;50(3):581-6. აბსტრაქტი

89. DiMario F, Comparato G, Fanigliulo L, et al. Use of mesalazine in diverticular disease. J Clin Gastroenterol. 2006 Aug;40(suppl 3):S155-9. აბსტრაქტი

90. Gatta L, Vakil N, Vaira D, et al. Efficacy of 5-ASA in the treatment of colonic diverticular disease. J Clin Gastroenterol. 2010 Feb;44(2):113-9. აბსტრაქტი

91. Tursi A, Joseph RE, Streck P, et al. Expanding applications: the potential usage of 5-aminosalicylic acid in diverticular disease. Dig Dis Sci. 2011 Nov;56(11):3112-21. აბსტრაქტი

92. Carter F, Alsayb M, Marshall JK, et al. Mesalamine (5-ASA) for the prevention of recurrent diverticulitis. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Oct 3;(10):CD009839.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

93. Iannone A, Ruospo M, Wong G, et al. Mesalazine for people with diverticular disease: a systematic review of randomized controlled trials. Can J Gastroenterol Hepatol. 2018 Sep 16;2018:5437135.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

94. Khan RMA, Ali B, Hajibandeh S, et al. Effect of mesalazine on recurrence of diverticulitis in patients with symptomatic uncomplicated diverticular disease: a meta-analysis with trial sequential analysis of randomized controlled trials. Colorectal Dis. 2018 Jun;20(6):469-78. აბსტრაქტი

95. Tursi A, Brandimarte G, Daffina R. Long-term treatment with mesalamine and rifaxin versus rifaximin alone for patients with recurrent attacks of acute diverticulitis of colon. Dig Liver Dis. 2002 Jul;34(7):510-5. აბსტრაქტი

96. Bianchi M, Festa V, Moretti A, et al. Meta-analysis: long-term therapy with rifaximin in the management of uncomplicated diverticular disease. Aliment Pharmacol Ther. 2011 Apr;33(8):902-10.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

97. Trivedi CD, Das KM; NDSG. Emerging therapies for diverticular disease of the colon. J Clin Gastroenterol. 2008 Nov-Dec;42(10):1145-51. აბსტრაქტი

98. Lahner E, Bellisario C, Hassan C, et al. Probiotics in the treatment of diverticular disease. A systematic review. J Gastrointestin Liver Dis. 2016 Mar;25(1):79-86.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

99. Ojetti V, Petruzziello C, Cardone S, et al. The use of probiotics in different phases of diverticular disease. Rev Recent Clin Trials. 2018;13(2):89-96. აბსტრაქტი

100. Reisman Y, Ziv Y, Kravrovitc D, et al. Diverticulitis: the effect of age and location on the course of diseases. International J Colorect Dis. 1999 Nov;14(4-5):250-4. აბსტრაქტი

101. Hupfeld L, Burcharth J, Pommergaard HC, et al. Risk factors for recurrence after acute colonic diverticulitis: a systematic review. Int J Colorectal Dis. 2017 May;32(5):611-22. აბსტრაქტი

102. Munson KD, Hensien MA, Jacob LN, et al. Diverticulitis: a comprehensive follow-up, Dis Colon Rectum. 1996 Mar;39(3):318-22. აბსტრაქტი

103. Elliott TB, Yego S, Irvin TT. Five-year audit of the acute complications of diverticular disease. Br J Surg. 1997 Apr;84(4):535-9. აბსტრაქტი

104. Saini S, Mueller PR, Whittenberg J, et al. Percutaneous drainage of diverticular abscess: an adjunct to surgical therapy. Arch Surg. 1986 Apr;121(4):475-8. აბსტრაქტი

105. Woods RJ, Lavery IC, Fazio VW, et al. Internal fistulas in diverticular disease. Dis Clon Rectum. 1988 Aug;31(8):591-6. აბსტრაქტი

106. McBeath RB, Schiff M Jr, Allen V, et al. A 12-year experience with enterovesical fistulas. Urology. 1994 Nov;44(5):661-5. აბსტრაქტი

107. Tamim WZ, Ghellai A, Counihan TC, et al. Experience with endoluminal colonic wall stents for the management large bowel obstruction for benign and malignant disease. Arch Surg. 2000 Apr;135(4):434-8. აბსტრაქტი

108. Kief BJ, Eckert GJ, Imperiale TF. Is diverticulosis associated with colorectal neoplasia? A cross-sectional colonoscopic study. Am J Gastroenterol. 2004 Oct;99(10):2007-11. აბსტრაქტი

109. Fozard JB, Armitage NC, Schofield JB, et al. ACPGBI position statement on elective resection for diverticulitis. Colorectal Dis. 2011 Apr;13(Suppl 3):S1-11.სრული ტექსტი  აბსტრაქტი

110. Aldoori WH, Giovannucci EL, Rimm EB, et al. Prospective study of physical activity and risk of symptomatic diverticular disease in men. Gut. 1995 Feb;36(2):276-82. აბსტრაქტი

ამ მასალის გამოყენება ექვემდებარება ჩვენს განცხადებას