Hướng dẫn quốc tế

Châu Âu

Xuất bản bởi:British Thoracic Society

Xuất bản lần cuối:2013

Xuất bản bởi:European Respiratory Society; European Society for Clinical Microbiology and Infectious Diseases

Xuất bản lần cuối:2011

Xuất bản bởi:National Institute for Health and Care Excellence

Xuất bản lần cuối:2010

Xuất bản bởi:Royal College of Physicians

Xuất bản lần cuối:2008

Phần còn lại của thế giới

Xuất bản bởi:Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease

Xuất bản lần cuối:2017

Xuất bản bởi:American Thoracic Society/European Respiratory Society

Xuất bản lần cuối:2015

Xuất bản bởi:American Thoracic Society; European Respiratory Society

Xuất bản lần cuối:2013

Bắc Mỹ

Xuất bản bởi:US Preventive Services Task Force, Agency for Healthcare Research and Quality

Xuất bản lần cuối:2016

Xuất bản bởi:US Department of Veterans Affairs and US Department of Defense

Xuất bản lần cuối:2014

Xuất bản bởi:American College of Radiology

Xuất bản lần cuối:2013

Xuất bản bởi:American College of Physicians; American College of Chest Physicians; American Thoracic Society; European Respiratory Society

Xuất bản lần cuối:2011

Xuất bản bởi:Canadian Thoracic Society

Xuất bản lần cuối:2010

Xuất bản bởi:Canadian Thoracic Society

Xuất bản lần cuối:2008

Xuất bản bởi:American College of Chest Physicians; American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation

Xuất bản lần cuối:2007

Xuất bản bởi:American College of Chest Physicians

Xuất bản lần cuối:2006

Xuất bản bởi:American College of Chest Physicians

Xuất bản lần cuối:2006

Xuất bản bởi:American College of Chest Physicians

Xuất bản lần cuối:2006

Xuất bản bởi:Registered Nurses Association of Ontario

Xuất bản lần cuối:2005

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi