Theo dõi

Không có yêu cầu cụ thể về việc theo dõi sau khi xuất viện; tuy nhiên, những bệnh nhân đủ điều kiện có thể được yêu cầu lấy máu từ 28 ngày sau khi xuất viện để được sử dụng trong điều trị bệnh nhân đang bị bệnh[209]

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi