Tiêu chí

Định nghĩa ca bệnh

Định nghĩa ca bệnh của Tổ chức Y tế Thế giới dành cho các bệnh vi-rút Ebola và Marburg:[77]

Định nghĩa ca bệnh của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống Dịch bệnh (CDC) dành cho bệnh vi-rút Ebola (EVD):[74]

Việc sử dụng nội dung này phải tuân thủ tuyên bố miễn trách nhiệm của chúng tôi