Aparılan müayinələr

Aparılacaq əsas laborator müayinələr

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Çox vaxt zərdab kreatininin yüksəlmiş səviyyəsi böyrək funksiyasının azalmasının ilkin və ya yeganə əlaməti ola bilər.

Nəticə

zərdabda kreatinin səviyyəsi kəskin artmış, kalium səviyyəsi yüksəlmiş, metabolik asidoz

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Nəticələrin interpretasiyası zamanı sidik cövhəri səviyyələrinin yüksəlməsinin digər səbəblərini nəzərə alın (məsələn, dərmanla induksiya olunan yüksəlmə və ya mədə-bağırsaq qanaxması).

Nəticə

zərdabda sidik cövhərinin kreatininə ≥20:1 olan nisbəti prerenal azotemiyanı dəstəkləyir

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Təmiz nümunə kimi toplanmışdır.

Qlomerulyar xəstəliyi olan şəxslərdə, adətən, proteinuriya və hipertoniya və ödemlərlə mikroskopik hematuriya olur.

Nəticə

eritrositlər, leykositlər, hüceyrə qəlibləri, proteinuriya, bakteriyalar, müsbət nitrit və leykosit esteraza (infeksiya olduqda)

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Sidiyin ilkin müayinəsində infeksiyaya şübhə olduqda, toplanmışdır.

Nəticə

bakterial və ya göbələk bitməsi ola bilər

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Anemiya mümkün xroniki böyrək xəstəliyi, qan itirilməsindən xəbər verə bilər.

Leykositoz infeksiyaya dəstək ola bilər.

Krioqlobulinemiya, hemolitik uremik sindrom və ya trombotik mikroangiopatiya kimi nadir pozğunluqlar zamanı trombositopeniya müşahidə oluna bilər.

Nəticə

anemiya, leykositoz, trombositopeniya

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Həmçinin, qlomerulonefrit, hepatorenal sindrom və tubulyar funksiya dəyişməz qaldıqda, bəzi obstruksiya hadisələrində müşahidə edilə bilər. Yüksək səviyyələrə də diuretiklər səbəb olur. FENa belə hesablanır: (sidikdə natrium х zərdab kreatinin)/(zərdabda natrium х sidik kreatinin) х 100%.[ Natriumun fraksiyalı ekskresiyası (BV) ]

Nəticə

<1% prerenal azotemiyadan xəbər verir

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Test, xəstə diuretiklərin təsirinə məruz qalmışdırsa, istifadə olunur. Sidik cövhərinin fraksiyalı ekskresiyası aşağıdakı kimi hesablanır: (sidikdə sidik cövhəri х zərdab kreatinin)/(zərdabda sidik cövhəri х sidik kreatinini) х 100%. Fractional excretion of urea: calculator external link opens in a new window

Nəticə

<35% prerenal azotemiyadan xəbər verir

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Kəskin interstitsial nefrit üçün eozinofillərin miqdarı aşağı həssaslıq və spesifikliyə malikdir, lakin piuriyası olan xəstələr üçün faydalı ola bilər.[78]

Eozinofiliya həm də ateroembolik xəstəlik zamanı müşahidə oluna bilər.

Nəticə

>5-7% interstitsial nefrit diaqnozuna işarə edir

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Kəskin və xroniki böyrək çatışmazlığı zamanı qeyri-uçan turşuların ekskresiyasının pozulması nəticəsində anion aralıqlı asidoz müşahidə olunur.

Əsas metabolik profilə əsasən aşağı bikarbonat səviyyəsinə işarə edən asidozun sonrakı qiymətləndirilməsinə yardım edir.

Nəticə

metabolik asidoz və bəzi intoksikasiyalar üçün diaqnostikdir

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Prerenal azotemiyaya şübhə olduqda, həm diaqnostik, həm də terapevtikdir.

Nəticə

prerenal azotemiya zamanı böyrəklərin funksiyası dərhal yaxşılaşır

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Qalıq sidiyin qiymətləndirilməsi və müayinə üçün nümunə toplanmasına əlavə olaraq, sidik kisəsi boynunun diaqnostik və terapevtik müalicəsi.

Nəticə

kateterin yerləşdirilməsindən sonra əhəmiyyətli həcmdə sidik ifrazı (sidik kisəsinin obstruksiyasında); kateterin yerləşdirilməsindən sonra minimal qalıq sidik (sidik istehsalının pozulması və ya daha yuxarı səviyyədə obstruksiya zamanı)

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Normal tubulyar funksiyanı və hipovolemiya hadisələrində antidiuretik hormona olan reaksiyanı qiymətləndirir.

Nəticə

prerenal azotemiyada yüksək (boyaq və mannitolun təsiri istisna olunmalıdır); kəskin tubulyar nekrozda zərdab osmolyarlığına yaxın

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Kəskin tubulyar nekroz zamanı yüksək səviyyələr diaqnozu istisna etmir.

Nəticə

<20 mmol/l (<20 mq-ekv/l) (böyrək hipoperfuziyası və prerenal azotemiya zamanı natriumun kəskin ləngiməsinə işarə edir); yüksək səviyyə (çox vaxt kəskin tubulyar nekrozla)

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Obstruksiyadan sonrakı səbəblərin, həmçinin, böyrəklərin strukturunun və ölçülərinin (böyrəklərin xroniki xəstəliyi) qiymətləndirilməsində faydalıdır.

Nəticə

genişlənmiş böyrək qədəhləri (obstruksiyanı ehtimal edən), kiçildilmiş kortikomedulyar bölmə və ya kiçik və sklerotik əmələ gələn böyrəklər (böyrəklərin xroniki xəstəliyini ehtimal edən)

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Əgər böyrək çatışmazlığı ürək çatışmazlığı ilə əlaqəlidirsə.

Nəticə

ağciyərlərin ödemi və kardiomeqaliya əlamətlərini nümayiş edə bilər

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Ağır hiperkaliemiya zamanı dəyişikliklər baş verə bilər.

Nəticə

T dişciklərinin pik göstəricisi, PR intervalının artması, QRS-in genişlənməsi, qulaqcıqların dayanması və sinusoidal formanın pisləşməsi (ağır hiperkaliemiyada)

Nəzərə alınmalı müayinələr

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Yüksək titrlər çox vaxt böyrək təzahürləri ilə gedən sistemli qırmızı qurdeşənəyi diaqnozunu dəstəkləyir.

Nəticə

normal və ya artmış

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Yüksək titrlər çox vaxt böyrək təzahürləri ilə gedən sistemli qırmızı qurdeşənəyi diaqnozunu dəstəkləyir.

Nəticə

normal və ya artmış

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Komplementin aşağı titrləri sistemli qırmızı qurdeşənəyi kimi xəstəliyin aktiv prosesini dəstəkləyir.

Nəticə

normal və ya depressiv

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Böyrək xəstəlikləri (məsələn, Qudpastur sindromu və antiqlomerulyar bazal membran sindromu) zamanı yüksək antiqlomerulyar bazal membran anticisim titri qeyd oluna bilər.

Nəticə

normal və ya artmış

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Yüksək titrlər poliangiitlə qranulyomatoz (əvvəllər Vegener qranulyomatozu kimi tanınan), eozinofil poliangiit və mikroskopik poliangiit zamanı müşahidə olunur.

Nəticə

normal və ya yüksəlmiş titrlər

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Aktiv hepatit C zamanı müsbət serologiya membranoproliferativ qlomerulonefrit və krioqlobulinemiya kimi böyrək xəstəlikləri ilə əlaqəlidir.

Nəticə

müsbət və ya mənfi serologiya

Müayinə
Nəticə
Müayinə

HİV-əlaqəli nefropatiya və HİV-in müalicəsində istifadə edilən bəzi dərmanlar böyrək ağırlaşmalarına səbəb olur.

Nəticə

müsbət və ya mənfi

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Krioqlobulinlərin olması, KBZ olduqda, krioqlobulinlə assosiasiya olunan böyrək xəstəliyindən xəbər verir.

Nəticə

müsbət və ya mənfi serologiya

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Eritrositlərin normal çökmə sürəti böyrəklərin iltihablı xəstəliyi və ya embolik zədələnmənin olmasından xəbər verir.

Nəticə

normal və ya artmış

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Yüksək titr infeksion qlomerulonefriti dəstəkləyir, lakin diaqnostika etmir.

Nəticə

normal və ya artmış

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Bəzən USM zamanı aşkarlanmış obstruksiyaların əlavə qiymətləndirilməsinə ehtiyac yaranır.

Nəticə

kütlə və ya daş təsviri qeyd oluna bilər

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Böyrəklərin nüvə skanı böyrək arteriyasının stenozunu qiymətləndirmək üçün kaptopril və ya müəyyən mexaniki obstruksiya aydın olmadıqda, hidronefroz hadisələrində obstruksiyanın qiymətləndirilməsi üçün furosemid preparatlarının istifadəsi ilə modifikasiya oluna bilər.

Nəticə

normal skan müvafiq böyrək perfuziyasını, indikatorun udulmasını və ekskresiyanı; indikatorun ekskresiyasının pozulmasını (kəskin tubulyar nekroza işarə edir); zəif qan dövranını (qan dövranının obstruksiyasını dəstəkləyir); normal qan dövranı və ümumi sistemdə indikatorun toplanması ilə indikatorun ekskresiyası (sidik yollarının obstruksiyasına səbəb olur) aşkar edir

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Sidik axarının stenozu nəticəsində obstruksiyaya şübhə olduqda, istifadə edilə bilər.

Nəticə

mövcud olduqda, sidik axarı stenozunun birbaşa vizualizasiyası və müalicəsi

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Qlomerulonefritə şübhə olduqda, müsbət seroloji tədqiqatların sonrakı tədqiqi üçün çox vaxt biopsiya tələb olunur.

Böyrək zədələnməsinin səbəbi aydın olmadıqda, biopsiya da aparılır.

Kəskin tubulyar nekrozu təsdiq edə bilər, lakin bu diaqnoz üçün tez-tez istifadə olunmur.

Nəticə

kəskin kanalcıq nekrozu, qlomerulonefrit, vaskulit və ya böyrəklərin digər daxili xəstəlikləri ilə əlaqəli dəyişiklikləri mövcud ola bilər

Yeni yaranan müayinələr

Müayinə
Nəticə
Müayinə

Müxtəlif yeni zərdab və sidik biomarkerləri KBZ-nin diaqnostikası və KBZ-dən sonra ölüm proqnozu üçün faydalı göstəricilər kimi potensial nümayiş etdirir;[79][80][81] lakin onların kliniki faydasını müəyyən etmək üçün növbəti tədqiqatların aparılmasına ehtiyac var.[82][83][84][85][86][87]

Nəticə

böyrək zədələnməsinə işarə edən nəticələr

Bu məlumatların istifadəsi açıqlama məlumatları ilə tənzimlənir.